งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ VIIA7 CONDO ABAC บางนา 7 อาคาร 300 ห้อง พร้อม CO-WORKING SPACE

PANASONIC WALL TYPE

CS-PN9SKT

CS-PN12SKT

CS-PN18SKT

MITSUBISHI WALL TYPE

MS-GN24VF

MS-GK36VA