MITSUBISHI HEAVY DUTY DUCT TYPE FDUM SERIERS INVERTER

MODELBTU
FDUM40YA-W118,252 BTU
FDUM50YA-W118,143 BTU
FDUM60YA-W120,962 BTU
FDUM71YA-W124,480 BTU
FDUM100YA-W136,711 BTU
FDUM125YA-W141,403 BTU
FDUM140YA-W146,826 BTU

FEATURES

  • ออกแบบท่อลมได้ง่าย
  • Blue Fin เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อนจากน้ำ และอากาศ
  • มีทั้งรีโมทมีสายและไร้สาย