MITSUBISHI HEAVY DUTY DUCT TYPE FDUM SERIERS

MODELBTU
FDUM50CNV-S118,252 BTU
FDUM71CNV-S123,871 BTU
FDUM100CNV-S136,195 BTU
FDUM125CNV-S142,540 BTU
FDUM140CNV-S149,474 BTU

FEATURES

  • ออกแบบท่อลมได้ง่าย
  • Blue Fin เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อนจากน้ำ และอากาศ
  • มีทั้งรีโมทมีสายและไร้สาย